Fyzikální a mechanické vlastnosti travertinu

Vlastnosti travertinuMimo okrasnou hodnotu tato hornina disponuje vynikajícími fyzikálními vlastnostmi, které ji předurčují pro využití i v těch nejnepříznivějších klimatických podmínkách. Trvanlivost, pevnost a pružnost jsou jejími kvalitami, které zaručují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemické složení dodává vysokou míru rezistence proti nárazu a opotřebení. Tyto skutečnosti dokazuje využívání travertinu na všech kontinentech.

Systém managementu jakosti je definován řadou norem vydávaných Mezinárodní organizací pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka. Vlastnosti produktů pro výstavbu mající rozhodující význam pro její výslednou kvalitu, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů.

Vlastnosti travertinuPetrografická analýza dokáže obvykle určit nejen druh, ale i původ dané horniny. Petrografické zkoumání začíná makroskopickým popisem, zkoumáním pomocí petrografických mikroskopů a dalšími metodami. Jejich cílem je jednak určit složení horniny a také její mechanické vlastnosti pro stavební účely (dle norem UNI EN).

Aby nedocházelo k nepříznivým vlivům na lidské zdraví, zkoumá hygiena práce vliv stavebních hmot na lidský organismus (během výstavby nebo po jejím dokončení) a stanovuje požadavky, které mají zajistit zdravé podmínky během stavební výroby i při používání stavby.

Vlastnosti travertinuZ hygienického hlediska má travertin nízkou pojímavost smogu a prachu, vysokou nepropustnost pro páru, vysokou odolnost proti UV záření a vytváří nepříznivé prostředí pro růst bakterií a plísní.
I přes značnou pórovitost travertin není hornina náchylná ke gelifrakci (proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách) a gelivaci, a to ani vlivem dlouhodobého střídání mrazu a tání, ani tlakem ledu obsaženého v trhlinách horniny.

Jeho tvrdost se příliš neliší od běžného vápence (tvrdost 3 v Mohsově stupnici tvrdosti, tj. tvrdost vápence), průměrná pevnost v tlaku je cca 400 kg/cm2 (pohybuje se mezi 200 a 600 kg/ cm2 a závisí na kvalitě a kompaktnosti travertinu). Pevnost ve smyku se pohybuje mezi 60-80 kg/cm2.

Specifická hmotnost travertinu se pohybuje v závislosti na druhu kamene v rozmezí 2,60 až 2,72 g/cm3, zatímco objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 2,40 až 2,50 g/cm3. Absorbční koeficient se pohybuje mezi 0,58% a 1,88% celkové hmotnosti horniny (posuzujeme jej podle množství vody, které nasákne hornina při dlouhodobém ponoření do vody, jako objem přijaté kapaliny vyjádřený v procentech objemu vzorku).