PODMÍNKY PRODEJE

 1. Pokud budete akceptovat naši cenovou nabídku, zašlete ji, prosím, podepsanou zpět. Uveďte všechny Vaše údaje, potřebné k realizaci platby (IČ, DIČ, bankovní spojení, adresu firmy).
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jsou založeny na domluvě mezi prodávajícím a kupujícím před uzavřením kupní smlouvy. Dodatečné změny obchodních podmínek nebudou ze strany prodávajícího akceptovány.
 3. V případě, že objednané zboží nebude vyzvednuto ve stanovené lhůtě, považujeme za oprávněné fakturovat cenu v plné výši.
 4. V případě neuhrazení zálohy, nebo zůstatku ceny, porušuje zákazník závazek dokladu podepsaného pro přijetí a společnost Morelli Marmi s.r.l. má právo na získání celkové částky, suspendováním veškeré dodávky.
 5. Podpisem proformy faktury stvrzujete, že nemáte výhrady týkající se výše uvedených obchodních podmínek, které se tímto považují všechny za přijaté, a zároveň se zavazujete, že si ve stanovené, předem domluvené lhůtě, zboží převezmete.
 6. Tento dodklad neslouží k daňovému přiznání.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 1. La presente dovrebbe esserci restituita debitamente sottoscritta con l'indicazione di tutti i Vs. dati fiscali completi di p. iva, codice fiscale e codice IBAN
 2. Non si riconoscono clausole o lavorazioni non espressamente indicate nell'offerta da Voi accettata.
 3. Nel caso in cui la merce ordinata non venga ritirata nei termini stabiliti, ci riterremo autorizzati a fatturare i lavorati oggetto dell'offerta ed esigere il pagamento del prezzo nei termini stabiliti in fattura.
 4. Nel caso in cui non venga pagata in tutto o in parte anche una sola rata delle forniture accettate, il cliente decadrà dal beneficio del termine e la" Morelli Marmi S.r.l." potrà chiedere ed ottenere il pagamento immediato dell'importo totale del credito sospendendo eventuali consegne ancora da effettuare.
 5. Salvo diverse Vs. comunicazioni in merito alla presente, la stessa si ritiene accettata alle condizioni di cui sopra.
 6. In caso di accettazioni verbali o telefoniche, i D.D.T. di consegna varranno quale accettazione delle clausole, delle condizioni di vendita e dei prezzi e modalità di pagamento della presente offerta.
 7. La sottoscrizione della presente offerta e delle condizioni di vendita comporta, in ogni caso, la completa ed integrale loro accettazione.3